EGATCOOP
    • ซื้อสินค้าดี มีเงินออม ซื้อที่ร้านสหกรณ์ กฟผ.
    • ก้าวแห่งคุณภาพเพื่อสมาชิก

เนื้อหา

พิมพ์

หลักการของสหกรณ์

เขียนโดย Super User. Posted in ข้อมูลสหกรณ์

ความหมายสหกรณ์ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542
"สหกรณ์" หมายความว่า คณะบุคคลคนซึ่งร่วมกันดำเนินการ เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และสังคมโดยช่วยตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้
ความหมายสหกรณ์ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ ศ 2542 นี้ นายเชิญ บำรุงวงศ์ นักสหกรณ์แห่งชาติวิเคราะห์ไว้ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ ศ 2543 ในการประชุมหารือขอแก้ไข พ.ร.บ. สหกรณ์ 2542 ณ ศูนย์ฝึกอบรมสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ว่าความหมายของสหกรณ์ ควรมีคำว่า "ด้วยความสมัครใจ" ตามหลักการสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็นสหกรณ์โดยแท้จริง ด้วยความสมัครใจ ของสมาชิกสหกรณ์ทั้งมวล

หลักการสหกรณ์
หลัก การสหกรณ์ หมายถึง กฎเกณฑ์ที่นำไปสู่การรอดพ้น จากความทุกข์ยาก ทางเศรษฐกิจ และความทัดเทียมทางสังคม มุ่งเทิดทูนสิทธิมนุษยชน และสิทธิทางธรรมชาติ
หลัก การสหกรณ์ มีต้นกำเนิดในยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรม และเกษตรกรรม ( Renaissance ) ซึ่งประชาชนไม่สามารถปรับตัว ให้ทันกับสถานการณ์ที่ผันแปร กลายเป็นผู้ไร้ที่อยู่อาศัย และที่ดินทำกิน ต้องไปขายแรงงานในเมืองหลวง ความทุกข์ยากยิ่งทับถมเป็นทวีคูณ ผู้ใช้แรงงานในโรงงานทอผ้า ได้รวมตัวกันจัดตั้งร้านสหกรณ์รอชเดล ณ เมืองรอชเดล ประเทศอังกฤษ เมื่อ ค.ศ. 1844 ตามแนวคิดทฤษฎีของโรเบอร์ต โอเวน ( บิดาสหกรณ์โลก ) เลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการตั้งกฎ 10 ประการ ซึ่งกฎหรือหลักการสหกรณ์รอชเดล จึงเป็นแม่บทของหลักการสหกรณ์ในเวลาต่อมา

หลักการที่ 1 การเปิดรับสมาชิกทั่วไป และด้วยความสมัครใจ

สหกรณ์ เป็นองค์กรแห่งความสมัครใจ ที่เปิดรับบุคคลทั้งหลาย ที่สามารถใช้บริการของสหกรณ์ และเต็มใจรับผิดชอบ ในฐานะสมาชิก เข้าเป็นสมาชิก โดยปราศจากการกีดกันทางเพศ สังคม เชื้อชาติ การเมือง หรือ ศาสนา

หลักการที่ 2 การควบคุมโดยสมาชิก ตามหลักประชาธิปไตย

สหกรณ์เป็นองค์กรประชาธิปไตย ที่ควบคุมโดยมวลสมาชิกผู้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน ในการกำหนดนโยบาย และการตัดสินใจ บุรุษและสตรีที่ได้รับเลือกให้เป็นผู้แทนสมาชิก ต้องรับผิดชอบต่อมวลสมาชิก ในสหกรณ์ขั้นปฐม สมาชิกมีสิทธิในการออกเสียงเท่าเทียมกัน ( สมาชิกหนึ่งคนหนึ่งเสียง ) สำหรับสหกรณ์ในระดับอื่น ให้ดำเนินไปตามเเนวทางประชาธิปไตยด้วยเช่นกัน

หลักการที่ 3 การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจ โดยสมาชิก

สมาชิกสหกรณ์พึงมีความเที่ยงธรรม ในการให้ เเละควบคุมการใช้เงินทุนในสหกรณ์ ตามเเนวทางประชาธิปไตย ทุนของสหกรณ์อย่างน้อยส่วนหนึ่ง ต้องเป็นทรัพย์สินส่วนรวมของสหกรณ์ สมาชิกจะได้รับผลตอบเเทน สำหรับเงินทุน ตามเงื่อนไขเเห่งสมาชิกภาพ ในอัตราที่จากัด ( ถ้ามี ) มวลสมาชิกเป็นผู้จัดสรรผลประโยชน์ส่วนเกิน เพื่อจุดมุ่งหมายประการใด ประการหนึ่งของตน หรือทั้งหมดดังต่อไปนี้ คือ เพื่อการพัฒนาสหกรณ์ของตน โดยจัดให้เป็นทุนสหกรณ์ ซึ่งส่วนหนึ่งของทุนนี้ ต้องไม่นำมาแบ่งปันกัน เพื่อผลประโยชน์แก่สมาชิกตามส่วนของปริมาณ ธุรกิจที่ทำกับสหกรณ์ เพื่อสนับสนุนกิจการอื่นใดที่มวลสมาชิกเห็นชอบ

หลักการที่ 4 การปกครองตนเอง และความเป็นอิสระ

สหกรณ์เป็นองค์กรที่พึ่งพา และปกครองตนเอง โดยการควบคุมของสมาชิก ในกรณีที่สหกรณ์จำต้องมีข้อตกลง หรือผูกพันกับองกรณ์อื่น ๆ รวมถึงองค์กรของรัฐ หรือต้องแสวงหาทุน จากแหล่งภายนอกสหกรณ์ต้องกระทำภายใต้เงื่อนไข อันเป็นที่มั่นใจได้ว่ามวลสมาชิก จะยังคงไว้ซึ่งอำนาจ ในการควบคุมตามเเนวทางประชาธิปไตย และยังคงดำรงความเป็นอิสรของสหกรณ์

หลักการที่ 5 การศึกษา การฝึกอบรมเเละข่าวสาร

สหกรณ์พึงให้การศึกษา และการฝึกอบรมแก่มวลสมาชิก ผู้แทนสหกรณ์มาจากการเลือกตั้ง ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ เพื่อบุคคลเหล่านั้น สามารถมีส่วนช่วยพัฒนา สหกรณ์ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถให้ข่าวสารแก่สาธารณชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แก่เยาวชน เเละบรรดาผู้นำทางความคิด ในเรื่องคุณลักษณะ และคุณประโยชน์ของสหกรณ์ได้

หลักการที่ 6 การร่วมมือระหว่างสหกรณ์

สหกรณ์สามารถให้บริการแก่สมาชิก ได้อย่างมีประสิทธิผลสูงสุด และเสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้แก่ขบวนการสหกรณ์ได้ โดยการประสานความร่วมมือกัน ในระดับท้องถิ่นระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ

หลักการที่ 7 ความเอื้ออาทรต่อชุมชน

สหกรณ์ พึงดำเนินกิจกรรม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชน ตามนโยบายที่มวลสมาชิกให้ความเห็นชอบ

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2011 เวลา 16:25 น.)

TOP